فارسی بلاگ

معنی اسم آشام چیست؟

معنی اسم آشام: (بن مضارعِ آشامیدن) ‹اشام› [قدیمی] ۱. = آشامیدن
۲. آشامنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): خون‌آشام، دُرد‌آشام، می‌آشام.
۳. (اسم) [قدیمی] نوشیدنی؛ شربت: همه زرّ و پیروزه بُد جامشان / به روشن‌گلاب اندر آشامشان (فردوسی۲: ۱۷۵).
۴. (اسم) [قدیمی] قوت؛ خوراک.

آشام . (اِ) نوشیدنی . مشروب . شربت :
همه زرّ و پیروزه بد جامشان
بروشن گلاب اندر آشامشان .

فردوسی .

حسرت فروخورم چو بسینه فروشود
آشام خون دل کنم آن را فروبرم .

خاقانی .

چون نتوانم که نفس را رام کنم
خود را چه بهرزه شهره ٔ عام کنم
زایل نشود تیرگی خاطر من
گر چشمه ٔ خور فی المثل آشام کنم .

امیرخسرو.

آشام خود بزخم زبان میخورد عوان
آری درندگان همه آب از زبان خورند.

سیدحسین اخلاطی .امتیاز گوگل یادتون نره :)